Mission

Conduct industry driven TVET programs to people implementing green
and smart technologies. (हरित र छरितो प्रविधिको प्रयोग गर्दै औध्योगिक आवस्यकतामा आधारित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।)